فیزیک به زبان ساده - الکتریسیته قسمت 7 جریان الکتریکی و مدار الکتریکی

lezate-ashpazi
72 دنبال کننده

فیزیک به زبان ساده - الکتریسیته قسمت 7 جریان الکتریکی و مدار الکتریکی

مدت زمان ویدیو : 00:07:50
دسته بندی :
تگ ها :

فیزیک به زبان ساده - الکتریسیته قسمت 7 جریان الکتریکی و مدار الکتریکی

آموزش / Amozesh

فیزیک به زبان ساده برای نوجوانانآموزش / Amozesh•

فیزیک به زبان ساده- گرما قسمت 1 تاریخچه و مقدمات

فیزیک به زبان ساده - گرما قسمت 2 دما

مشاهده فهرست پخش کامل(24 ویدئو)

فیزیک به زبان ساده - الکتریسیته قسمت 6 پتانسیل الکتریکی و مولدها

فیزیک به زبان ساده الکتریسیته قسمت 9 انرژی الکتریکی و توان الکتریکی

فیزیک به زبان ساده - الکتریسیته قسمت 8 قانون اهم

آموزش مدارهای الکتریکی ۱ - بخش 1

فیزیک به زبان ساده - الکتریسیته قسمت 10 کاربردهای الکتریسیته ساکن

فیزیک به زبان ساده - الکتریسیته فسمت 4 روش های باردار شدن اجسام رسانا و نارساناها

فیزیک به زبان ساده - انرژی قسمت 2 انواع انرژی و اشکال آن

الکتریسیته جاری۰۶ - حل مدار الکتریکی ساده

KhanAcademyFarsi

فیزیک به زبان ساده - بخش الکتریسیته قسمت 3 باردار شدن اجسام

فیزیک به زبان ساده انرژی 8 انرژی خورشیدی

فیزیک به زبان ساده - گرما بخش 7 اثر گرما بر مواد تغییر حالت بخش ۱

FaraDars

آموزش مدارهای الکتریکی ۱ - بخش 2

کلاس درس - فیزیک ۳ - الکتریسیته ساکن ۳ - میدان الکتریکی

کلاس درس

الکتریسیته جاری ۹ - حل تمرین از مبحث توان مقاومت و جریان

فیزیک

به

زبان

ساده

-

الکتریسیته

قسمت

7

جریان

الکتریکی

و

مدار

آموزش

/

Amozesh

فیزیک

برای

نوجوانانآموزش

Amozesh•

ساده-

گرما

1

تاریخچه

مقدمات

2

دما

مشاهده

فهرست

پخش

کامل(24

ویدئو)

6

پتانسیل

مولدها

9

انرژی

توان

8

قانون

اهم

مدارهای

۱

بخش

10

کاربردهای

ساکن

فسمت

4

روش

های

باردار

شدن

اجسام

رسانا

نارساناها

انواع

اشکال

آن

الکتریسیته

جاری۰۶

حل

3

خورشیدی

اثر

بر

مواد

تغییر

حالت

کلاس

درس

۳

میدان

جاری

۹

تمرین

از

مبحث

مقاومت


ویدیوهای مرتبط
نظرات
مسئولیت محتوای ویدئوها و هرگونه پاسخگویی به ادعاهای مطروحه توسط اشخاص حقیقی و حقوقی با منتشر کننده است و ویدوفا هیچگونه مسئولیتی نسبت به آن ندارد.
0.076